Messages from your Angels (28 July-3 August 2014)

The angelic messages for this week come from Leila, Rochelle, Serena, Chantall and Archangel Rafael.

Leila

If you felt lately stuck in a situation, emotion, project thought or negative environment, now it is time to redraw inside you, with yourself asking Mother Nature and her divine entities of light- angels, archangels, elementals, fairies, devas to help you. Enjoying a beautiful sunrise, having the intention to put in the sunset’s light all the negative energies gathered during the day, a walk in the nature, the simple intention to call and to ask for divine guidance under the stars can brings you miracles, peace and inspiration.

Rochelle

Serena

Don’t be afraid and don’t worry anymore about finances. Meditated upon your wishes and your intentions and follow the voice of your heart and so prosperity and the wealth in its different ways will manifest in your life.  Trust that God and the Angels will find the proper find for abundance to come to you. If you worry all the time you simply block and hide the ways of the Universe and you feel that you do not receive help. The abundance is divine in its nature and in its manifestation; abundance is God, an attribute of love and universal wisdom. If you worry and you are focused only on a single direction, the Universal Consciences knows and contains all the possibilities so that you can have money. Have faith. Follow your intuition, act under the guidance of your inner voice and give permission to the angels of abundance to help you.

Chantall

Open your heart! Love and let yourself to be loved! You deserve to be loved!  You deserve all the best, because you are a Son/Daughter of Light! Shine, because you are divine! The high energy of love is around the entire planet, sustains our planet and is cleaning the planet.  New romance is possible to appear in your life, to reignite an old one or to rediscover another manifestation of love in the current relationship. The more you accept yourself, the more you love yourself as a divine light, more love will manifest around you! Love refers also to the relationship with yourself, with your superior self. Contemplate for 15 minutes every morning, before you start the day, the divine light and love from your heart!

Archangel_Raphael

Archangel Rafael is next to you and is helping you to beat, to understand and to overcome the physical challenges inside yourself and in others. Maybe you will feel this week the desire to read books of spirituality and healing, maybe you will feel to start a new course on self realization, to participate at a collective meditation, to go at a spiritual conference, to meditate more or to become a part in an organization or group to offer help to the others, to yourself and to the planet. These can be signs that Archangel Rafael is interviewing in your life, as a Divine Messenger and Healer bringing you comfort and healing.

Listen, receive, be grateful and act!

Namaste!

Advertisements

Mesaje de la Îngerii tăi 28 iulie- 3 august 2014

Mesajele pentru această săptămână vin de la Leila, Rochelle, Serena, Chantall şi Arhanghelul Rafael.

Leila

Dacă te-ai simţit în ultima vreme încremenit, blocat într-o situaţie, emoţie, proiect, gând sau anturaj nepotrivit, acum este momentul să te retragi cu tine însuţi-însăţi, în tine însuţi-însăţi cerând ajutor Mamei Natură şi entităţilor sale divine de lumină- Îngerii, Arhanghelii, Elementalii, Zânele, Devas. Contemplarea unui răsărit, intenţia de a lăsa în lumina apusului toate energiile negative adunate de peste zi, o plimbare în natură, simpla intenţia de a chema şi de a cere ghidare divină sub cerul înstelat pot face minuni, aducându-ţi pace şi inspiraţie.

Rochelle

 

Serena

Nu te mai teme şi nu-ţi mai face griji din pricina finanţelor. Meditează asupra dorinţelor şi intenţiilor tale, lăsându-te ghidat de glasul inimii, iar prosperitatea şi bogăţiile în diferite forme se vor manifesta în viaţa ta. Ai încredere că Dumnezeu şi Îngerii  vor găsi calea potrivită prin care abundenţa să vină la tine. Îngrijorându-te, nu faci decât să blochezi şi să ocultezi căile prin care Universul vrea să te ajute. Abundenţa este divină în natura şi ăn manifestarea sa, ea este Dumnezeu, un atribut al iubirii şi al inteligenţei universale. Dacă tu te îngrijorezi, focusându-te pe o singură direcţie, Conştiinţa universală cunoaşte şi deţine toate posibilităţile prin care tu poti avea bani. Fii încrezător. Lasă-te ghidat de intuiţia interioară, acţionează în acord cu aceasta şi permite îngerilor belşugului să te ajute.

Chantall

Deschide-ţi inima! Iubeşte şi lasă-te iubit-iubită! Meriţi să fii iubit-iubită! Meriţi tot ce este mai bun în calitate de Fiu-Fiică de lumină! Vibraţia înaltă a iubirii cuprinde întreaga planetă, susţinând-o permanent, curăţând-o. Este posibil să apară o nouă iubire în viaţa ta, să se reaprindă o iubire mai veche sau să renască şi să redescoperi o altă ipostază a iubirii în relaţia actuală. Cu cât te accepţi şi te iubeşti mai mult, în calitate de lumină divină, cu atât iubirea se manifestă mai mult în viaţa ta. Iubirea se referă şi la relaţia cu propriul sine, cu sinele superior. Contemplă, timp de 15 minute, în fiecare dinineaţă, înainte de a începe ziua, lumina şi iubirea divină din inima ta!

Archangel_Raphael

Arhanghelul Rafael este lângă tine, ajutându-te să înfrunţi, să înţelegi şi să treci peste provocările fizice din tine însuţi-însăţi şi din ceilalţi. Poate vei simţi în această săptămână dorinţa să citeşţi cărţi de spiritualitate şi de vindecare, să începi un curs de dezvoltare personală, să participi la o meditaţie colectivă sau la o conferinţă pe teme de spiritualitate, să meditezi mai mult sau să te înscrii într-un grup, asociaţie pentru a oferi ajutor celorlalţi, ţie însuţi şi planetei. Acestea pot fi indicii că Arhanghelul Rafael, în calitate de Mesager al Vindecării intervine în viaţa ta, aducând vindecare şi alinare.

Ascultă, primeşte, mulţumeşte şi acţionează!

Namaste!

Angels Messages for July 14-20 by Doreen Virtue

Hello, beautiful souls! Here are the angelic messages and readings for this week:

It’s a week of you going within for introspection and self-care. Don’t be surprised if you feel like isolating yourself. Extra meditation and prayer time is essential! Listen to your Inner Wisdom, it is God speaking to you and answering your prayers. By the end of the week — if you take good care of yourself and engage in quiet listening time — you’ll have gained new answers and a strong new trust in yourself and your path. 

(Doreen Virtue)

https://www.youtube.com/watch?v=VKxkmn8oFmo&list=UUxsG-yjeM5dH_YOHpKqXDmg

Namaste!

Akasha- Cardul lunii iulie / The card for July 2014

Akasha

Eşti un învăţător spiritual. Ai capacitatea de a-i sfătui pe alţii şi de a-i ajuta să-şi conştientizeze darurile darurile spirituale şi misiunea lor Divină în viaţă.

You are a spiritual teacher. You have the gift to counsel others and help them awaken their spiritual gifts and Divine life mission.

Mesajul suplimentar: Aţi ajutat deja mulţi oameni acordându-le călăuzire, sfaturi şi mesaje. Aveţi un dar natural de a spune doar cuvintele potrivite împreună cu o doză sănătoasă de mângâiere şi de inspiraţie. Acum, vă îndemnăm să fiţi disponibili pentru şi mai mulţi oameni. Inima vă va spune dacă învăţăturile dumneavoastră vor consta în scrieri, cuvântări, seminarii sau sfaturi. Sau veţi fi călăuziţi să ajutaţi în mod spontan oameni pe care îi întâlniţi la magazin, la şcoală sau la locul de muncă. Să ştiţi că sunteţi perfect calificaţi pentru asta, iar noi, îngerii, vă sprijinim cu energia şi cuvintele noastre pline de iubire. Aceasta este misiunea divină a vieţii dumneavoastră. Cereţi-ne să vă ajutăm cu învăţături şi vom face tot ce putem!

Additional message:

You already helped many people by giving them guidance, counsels and messages. You have the natural gift to say the right words together with a healthy dose of comfort and inspiration. Now, we stimulate you to be more open to other people. The heart will tell you if your personal teachings will take the form of writings, conferences, seminars or counsels. Or, you will be guided to spontaneously help people that you meet in the store, at school or at work. Know that you are perfectly qualified to do this, and we, the angels, support you with our energy and our words of love. This is your divine life mission! Ask us for help with new teachings and we will do all that we can!

Namaste!