Despre abundenţă (About abundance)

Ce este abundenţa? Ce înseamnă să fii abundent? Am întrebat Îngerii despre aceste aspecte, deoarece m-am regăsit în ultima perioadă cumva pesimistă în aspecte care ţin de finanţe şi de gestionare a banilor; m-am regăsit în sentimente apăsătoare, în griji cotidiene, nelinişti care m-au direcţionat către energii ale stresului şi tristeţii. Meditând asupra stării de abundenţă, am înţeles că abundenţa este starea noastră naturală de a fi. Fiinţa noastră este permanent în abundenţă. Sursa divină doreşte să ne protejeze, să ne ofere confort şi linişte, să ne hrănească şi să ne ajute să manifestăm ceea ce suntem cu adevărat: BUCURIE-LUMINĂ-IUBIRE. Îngerii doresc să ne însoţească pe drumul ales, în aflarea şi în îndeplinirea misiunii personale. Abundeţa este înainte de toate, în forma sa originară şi spirituală o stare de siguranţă şi de plinătate. Ea este în primul rând interioară…este acel flux energetic interior care curge lumină, emană lumină, aduce lumină şi siguranţă. Blocajele principale în ceea ce priveşte abundenţa sunt negativismul şi grijile; acestea creează lipsa de încredere în forţele proprii şi în divinitate; sunt asemenătoare unor contracţii care, produc tensiuni şi blochează astfel fluxul Chi să curgă liber, în voia Domnului. Un alt blocaj este consimţământul de a munci ceea ce nu dorim, ascultând de alţii, de sistem, mai mult decât de ceea ce ne spune inima. În realitate, dacă am fi în aliniere cu Sursa Divină am înţelege că nu ne lipseşte nimic şi chiar nu ne-ar lipsi nimic, nici în planul fizic.

Abundenţa înseamnă pur şi simplu SĂ TE SIMŢI în siguranţă din punct de vedere financiar în prezent şi în viitor. FĂRĂ GRIJI. SUNT ÎN SIGURANŢĂ! De cele mai mult ori, dacă am da drumul grijilor, acestea s-ar evapora pur şi simplu în lumină, iar răspunsurile, soluţiile la aşa-zisele probleme ar veni imediat. Având acestea în interior, abundenţa presupune şi abilitatea de a plăti uşor facturile vieţii de zi cu zi.

Abundenţa înseamnă şi a avea mult timp pentru tine, pentru proiectele tale, pentru idei care aduc inspiraţie ţie şi celor din jurul tău, încredere, optimism, bucurie, iubire şi orice altă condiţie pozitivă pe care ţi-o poţi imagina. Când păşeşti hotărât în fluxul abundenţei, prosperitatea se va revărsa în toate culorile curcubeului în liniile tale energetice, în conştiinţa ta. Ca atare, nu va întârzia să se proiecte şi în exterior.

Dumnezeu a făcut totul sub să semnul abundenţei, a vrut că totul să fie în deplină plinătate. Abundenţa este atât de naturală, încât doar blocajele pe care ni le autocreăm o pot opri.

Care sunt comportamentele, atitudinile, tiparele de gândire, teoriile adoptate care te împiedică aici şi acum să fii cu adevărat liber şi fericit? Care sunt grijile tale referitoare la viaţa pe care ţi le tot repeţi zi de zi în gând? Îţi place cu adevărat munca pe care o faci? Proiectul la care lucrezi, chiar acum, îţi aduce bucurie, lumină şi iubire ţie şi celor de lângă tine sau este o sursă de mânie şi furie, de umbre refulate? Te sabotezi pe tine însuţi (însăţi) şi pe cei din jurul tău? Când te-ai bucurat ultima oară de bogăţia unui apus de soare, de foşnetul unei păduri?

Eşti bogat doar că tu nu o ştii sau pur şi simplu ai uitat. Mulţumesc Creatorului şi Îngerilor pentru toate darurile pe care le primesc zi de zi! Tu pentru ce eşti recunoscător azi?

Namaste!

Abundenta

What is abundance? What does it mean to be abundant? I asked the Angels about those aspects because I found myself in this period rather pessimistic in affairs related to finances and money. I found myself in heavy feelings, daily worries and fears that surrounded me with stress and sadness. Meditating on the state of abundance, I understand that abundance is a natural state of being. Our being is in a permanent state of abundance. The Divine Source wishes to protect us, to offer us comfort and tranquility, to nurture us and to help us to manifest what we really are: JOY-LIGHT-LOVE. The Angels wish to be with us on the chosen path, in learning and in manifesting our divine purpose on earth.  Abundance is about all, in his original and spiritual form, a state of security and fulfillment. Above all, it is interior…it is that energetic flow of light who brings light, security and safety. The main blockages concerning abundance are the negative thinking and the worries that create the lack of confidence in one self straight and in the divine force; they are similar to the contractions that produce tensions and that block the flow of Chi to run free in the God’s will. Another blockage is the consent to work what we do no not want or dislike, giving our power to the others to the system and not listening to our heart. In reality, if we were in alignment with the Divine Source and with our divine purpose, we would understand that we do not miss anything, even at the physical level.

Abundance simply means TO FEEL safe and secure financially in the present and in the future. NO WORRIES! I AM SAFE! If we just let go to all the worries, it will dissolve in light and all the answers and all the solutions to the so called problems would step in immediately. Having all this in our conscience, abundance also means the ability to pay easily your bills.

Abundance also means to have plenty of time for you, for your projects, for ideas that will bring inspiration to you and to those around you, confidence, optimism, joy, love and any other positive condition that you can imagine. When you are determined to step in the flow of abundance, the prosperity arrives in all the colors of the rainbow in your energetic lines, in your conscience. It will not retard to be projected also in the exterior.

God made everything under the sign of abundance; He wanted everything to be abundant.  Abundance is so natural that only our created blockages could stop its flow!

Which are your behaviors, attitudes, and ways of thinking, adopted theories that holds you back in being completely happy and free? What are your worries regarding your life that you keep telling to yourself every day? Do you really like the work that you are doing? The project at what you are working right now brings you happiness, joy and love, to you and to the others or is it a source of anger and hidden shadows? Do you sabotage yourself and those around you?  When did you last enjoy the wealth of a sunrise or the whirs of the woods?

You are rich and plenty, but you do not know or you just forgot it. I thank the Creator and the Angels for all the gifts that they bring to me every day. What are you grateful for today?

Namaste!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s